תקנון תנאי שימוש בטן מלאה

 

1. מבוא

1.1 חברת "אסף עינצ'י" (המוכרת כ"בטן מלאה" – להלן: "החברה") ומי מטעמה שמחים שבחרת לרכוש את הסיור הקולינרי של "בטן מלאה" (להלן: "הסיור") ו/או מפות ההמלצות (להלן: "המפות") (וביחד, ייקראו להלן: "המוצרים") באתר www.betenmelea.com (להלן: "אתר האינטרנט").
1.2 אתר האינטרנט בו נמצאים המוצרים מופעל ע"י החברה שדרך ההתקשרות איתה היא בכתובת הדואר האלקטרוני contact@betenmelea.com בענייני אתר האינטרנט ורכישת מוצרים. לקבלת תמיכה טכנית ללקוחות שרכשו את המוצר/ים יש לכתוב לחברה בכתובת: contact@betenmelea.com.
כתובת בית העסק ברשויות המס הינה ברח' השופט ברנדייס 38 פתח תקווה.
טלפון בית העסק ליצירת קשר הינו 052-8861588.
1.3 אתר האינטרנט שבו נמצאים המוצרים מציע לרכוש בו את הסיור הקולינרי המושחת של "בטן מלאה" ו/או מפות ההמלצות של "בטן מלאה" ("המוצרים").
1.4 מטרת התקנון הנ"ל היא להגדיר את הזכויות והחובות שלך, כמבקר ו/או כלקוח (להלן: "הלקוח"), בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט ו/או בכל הנוגע לרכישת המוצרים בו, בין אם מדובר באדם פרטי, חברה או תאגיד הרוכש את הקורס או השירותים הנוספים באתר.
1.5 תקנון זה מהווה הסכם מחייב (חוזי) בין הלקוח לבין החברה, ולכן את/ה מתבקש לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט את/ה מסכים/ה, מאשר/ת ומצהיר/ה כי קראת את הוראות התקנון וכי את/ה מקבל עליך את כל הוראותיו, ללא כל סייג. תנאי לשימושך באתר האינטרנט הינו הסכמתך לאמור בתקנון בכלל, ובסעיף זה בפרט.
1.6 לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן את התקנון, מעת לעת ולשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. לאור זאת הנך מתבקש/ת לקרוא את התקנון בכל פעם שאת/ה בוחר/ת להשתמש באתר האינטרנט.
1.7 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, את השירותים המוצעים בו, את התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
1.8 מוסכם על הלקוח כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בשל ביצוע השינויים הנ"ל כאמור או במקרה של תקלות שינבעו מאותם שינויים.
1.9 לחברה זכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת למטרות תחזוק האתר.
1.10 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות התקנון בנ"ל והן אשר תקבענה.
1.11 החברה לא אחראית על תקלות תוכנה, תקשורת, חומרה או כח עליון שיפגעו בתפקודו של האתר במועד זה או אחר וללקוח לא תהיה טענה בשל כך.
1.12 בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, עליך כלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך כי קראת את התקנון וכי את/ה מקבל על עצמך את כל הוראותיו ותנאיו.
במסגרת אישור זה את/ה מסכים/ה, מאשר/ת ומצהיר/ה כי קרא/ת את כל הוראות התקנון וכי את/ה מקבל על עצמך את כל הוראותיו, ללא כל סייג, וכך בין אם ביצעת רכישה באתר האינטרנט בכרטיס אשראי ובין אם ביצעת רכישה באמצעי תשלום אחר כמו ביט, פייבוקס או פייפאל או העברה בנקאית. מובהר ומוסכם כי ככל ולא קראת את התקנון, על אף שאישר/ת כי עשית כן, התקנון יחול עליך ויחייב אותך לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימנת כי את/ה מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע ההזמנה באמצעות כל אחד מאמצעי התשלום על ידך מהווה הסכמה כאמור.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש הכתובים בתקנון הנ"ל הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש.

2. כללי
2.1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2.2 כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להם כל משקל
בפרשנות התקנון.
2.3 התקנון ו/או תנאיו מופנים לבני המינים באופן שווה, ומנוסחים בלשון זכר
ונקבה יחד.
2.4 ההרשמה וההשתתפות בסיורים הקולינריים ו/או בשימוש במפות ההמלצות הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
ההרשמה מהווה אישור להסכמת הלקוח לתנאים ולמדיניות הרישום.
2.5 מובהר כי כל הוראה שבתקנון תחול, בהתאמה ובשינויים המחויבים, גם על
לקוח שבחר לרכוש מוצרים שפורסמו באתר האינטרנט, באמצעות ביט או פייבוקס או פייפאל או תשלום בכרטיס אשראי או בתשלום בהעברה בנקאית עם צוות החברה.

3. מועדי פעילות אתר האינטרנט
3.1 אתר האינטרנט יהיה פעיל בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר
האינטרנט הושבת משימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או
כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל
ו/או נפילת קווי תקשורת ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים
ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או בשליטת ספק האינטרנט ו/או מי
מטעמם. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בנוגע למקרים בהם אתר
האינטרנט לא היה פעיל.
3.2 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. העברת זכויות באתר האינטרנט
4.1 החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות ו/או את הפעלת אתר האינטרנט לצד שלישי לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכך שכל זכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מההעברה. במקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח, כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט, לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל את הבעלות ו/או את הזכויות ו/או את הפעלת אתר האינטרנט, ללא פרטי אמצעי התשלום, והלקוח מסכים לכך מראש.

5. הכשרות לרכוש באתר האינטרנט
5.1 את המקומות בסיורים הקולינריים ו/או מפות ההמלצות באתר רשאי לרכוש כל בגיר (אדם מעל גיל 18 שנים) תושב ישראל בעל כשרות משפטית, בעל דואר אלקטרוני ואשר בבעלותו / הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן: "כרטיס אשראי"). במידה ויתברר כי מי שנרשם לקורסים הינו קטין ללא אישור אפוטרופוס, ההזמנה לסיור הקולינרי של החברה לא תתאפשר והתשלום לא יושב לו במלואו או בחלקו.
החברה אף שומרת על זכותה לפנות להליכים משפטיים במידה וייגרם נזק כזה או אחר ע"י הלקוח בעקבות המידע השגוי שמסר על אודות גילו.
5.2 קטין שנרשם לסיור קולינרי או רכש מפת/ות המלצות באתר מצהיר שקיבל אישור והסכמה מהוריו ו/או מהאפוטרופוס החל עליו לרכישת מקום בסיור הקולינרי ו/או מפות ההמלצות באתר.
5.3 מובהר בזאת כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
5.4 לחברה שמורה הזכות לחסום ו/או להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט או להשתמש בו, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בנימוק, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט וגם אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות זו תעמוד לחברה, בין היתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.4.1 ככל ובעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים.
חשוב לדעת שלפי חוק העונשין בישראל, אדם שמגיש פרטים אישיים כוזבים עובר על החוק עבירה פלילית.
5.4.2 הלקוח ביצע רכישה ו/או התכוון לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או שנחסם לשימוש ו/או שאינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו.
5.4.3 הלקוח עשה שימוש ו/או התכוון לעשות שימוש באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.
5.4.4 הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או שפוגעים בחברה ו/או במי מטעמה של החברה ו/או באתר האינטרנט, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה כמו שימוש בוירוס כזה או קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להזיק, לפגוע או להגביל את השימוש באתר, בשרתים, בתוכנה או בכל דבר אחר שקשור באתר.
5.4.5 הפצת ספאם (דואר זבל) לשרתי האתר או הפצתם בכל דואר אחר.
5.4.6 פגיעה בזכויות היוצרים, סימני המסחר או בכל זכות אחרת המצויה באתר לרבות העתקת, שכפול, שכתוב, שחזור, צילום, תרגום, הקלטה, אחסון במאגר מידע, שידור קליטה או כל דרך אחרת המפרה את זכויות היוצרים של האתר ו/או של החברה ומי מטעמה.
5.4.7 התוכן של הסיור הקולינרי ושל מפות ההמלצות הנמכרות באתר שייך לחברה בלבד (קניין רוחני). העתקת האתר או תוכנו במלואו או בחלקו, בין אם בצורה ישירה ובין אם בהעתקה לתוך מסגרת כחלק מאתר ללא הסכמה של החברה בכתב, מהווים הפרה של זכויות היוצרים.
5.4.8 במקרה בו ללקוח קיים חוב לחברה ו/או לחברות ו/או לגופים הקשורים עימה, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים באחת מהחנויות הקשורות עימה.
5.4.9 הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת.
5.4.10 מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, על אף שעומדת לה הזכות לעשות כן, לא ייחשבו כוויתור של החברה על איזו מזכויותיה.
5.4.11 על משתתפי הסיורים הקולינריים וכן על רוכשי מפות ההמלצות אסורה האפשרות להציג את עצמם כעובדי החברה או לדבר / לכתוב מטעמם. אסורה האפשרות להשתמש בסימני המסחר של החברה ללא אישור מפורש בכתב מצד החברה.
5.4.12 הרשמה לסיור כזה או אחר ו/או רכישה של מפת המלצות כזו או אחרת באתר, מהווה אישור מבחינת החברה לצרף את הנרשם (הלקוח) לרשימת תפוצה (דיוור) ולקבל דרכה חומרים פרסומיים לרבות דואר אלקטרוני, הודעות SMS והודעות WhatsApp בשלל נושאים הקשורים לתכני הסיורים ו/או מפות ההמלצות ו/או האתר ו/או חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים ודברים נוספים מטעם החברה.
5.4.13 הסרה מהדיוור תתאפשר ע"פ החוק באופן אוטומטי ע"י לחיצה על הסרת הדיוור המצורפת לכל פרסום בדיוור.
5.4.14 האחריות על פרטי הלקוח המוזנים לחברה לא תהיה של "בטן מלאה" ולא תיחשב לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר אלא באחריותו של הלקוח למסור פרטים נכונים ומהימנים וכן לעדכן אותם במועד הנכון.

5.5 ביטול רכישת המוצרים והחזר כספי
5.5.1 ביטול רכישת מפת המלצות כזו או אחרת באתר לא יתאפשר עקב שימוש במוצר מרגע קבלתו. לפיכך לא יוחזר כספו של הרוכש למעט במקרים חריגים ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומי מטעמה.
5.5.2 לקוח שמבקש לבטל את ההשתתפות בסיור קולינרי זה או אחר, חייב להודיע על כך לחברה בכתב עד 7 ימים ממועד הסיור אליו נרשם תוך שהוא מוסר פרטים מדויקים ומהימנים כפי שיידרש.
5.5.3 ביטול רכישת ההשתתפות בסיור הקולינרי של "בטן מלאה" וזיכוי כספי יאושרו לפי מדרגות ביטול ההרשמה הרשומות באתר בדף הסיור.
5.5.3.1 במקרים חריגים כדלקמן, יבוצע החזר כספי מלא גם מתחת ל 7 ימים ממועד הסיור:
כח עליון או נסיבות שאי אפשר היה לצפות אותן בצירוף אישורים והוכחות רלוונטיות שיאשרו את הנסיבות.
5.5.3.2 זיכוי כספי בנסיבות חריגות כנ"ל בסעיף 5.5.3.1 יינתן בגובה 100% מעלות העסקה ויוחזר / ישולם ללקוח עד 14 ימי עסקים מיום בקשת הביטול בכתב.
במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימי עסקים מיום
קבלת הודעת הביטול.
במידה והתשלום בוצע בביט או בפייבוקס או בפייפאל או בהעברה בנקאית, יושב התשלום ללקוח עד 14 ימי עסקים באותה דרך בה שילם מלכתחילה.
5.5.3.3 במידה ותבחר חברת האשראי לגבות עמלת ביטול עסקה ו/או עמלת סליקת אשראי, יוכל תשלום זה כאמור על הלקוח ויוותר על כל טענה ו/או תביעה בנוגע לדמי ביטול אלו.
5.5.4 במידה ולא פנה באופן כתוב לביטול רכישת המוצרים, יובהר כי כל התנהגות אחרת כמו הודעה טלפונית או בעל פה או בכל דרך אחרת שאינה כתובה, לא תיחשב כביטול עסקה.
5.5.5 הקפאת/דחיית מקום בסיור הקולינרי נתונה לשיקול דעתה של החברה בלבד.
5.5.6 היה ובוצע ביטול עסקה, מחובתו של הלקוח להשיב / למחוק את כל התוכן שרכש לאלתר ולא לעשות במידע שום שימוש.
5.5.7 יוחזר כספו של הלקוח עקב בקשתו לביטול עסקה אך ורק באמצעות אותו אמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום ששולם דה פקטו ובסכום המדויק לפי הכתוב בסעיף 5.5.3.2.
5.5.8 היה ולא המציא הלקוח אישורים והוכחות רלוונטיות על נסיבות חריגות (כמוזכר בסעיף 5.5.3 ו 5.5.3.1 וכן 5.5.3.2) בהן נאלץ לבטל את העסקה שהשביעו את שיקול דעתם של "בטן מלאה", לא יושב התשלום ללקוח ולא ינתן אף החזר כספי, בין אם השתמש באחד המוצרים / השירותים אותו רכש ובין אם לאו.

6. רישום לאתר האינטרנט לצורך ביצוע רכישה
6.1 לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים, בהתאם למבוקש, כשאלו כוללים בין היתר, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, שם פרטי ושם משפחה, כתובת פרטית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד וכדומה. כמו כן, יתבקש הלקוח לסמן במידה ואינו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר. על הלקוח לסמן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
6.2 זיהויו של הלקוח כלקוח של אתר האינטרנט יעשה, בעת פנייתו ל"בטן מלאה" באמצעות המייל לכתובת contact@betenmelea.com על ידי שם פרטי ומשפחה ו/או מספר טלפון.
6.3 הלקוח בלבד יהיה אחראי לעדכון פרטיו ו/או לבדיקת נכונות פרטיו כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט. במקרה בו חל שינוי ו/או עדכון בפרטים על הלקוח, מחובתו של הלקוח לדאוג לעדכן ולתקן אותם.
6.4 "בטן מלאה" שומרת לעצמה את הזכות להחליט על אמצעים ו/או דרכי זיהוי נוספים לצורך זיהוי הלקוח, כפי שיוחלט על ידה מעת לעת.

7. המוצרים באתר האינטרנט
7.1 באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מספר מוצרים ושירותים.
7.2 באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי של המוצר. במידה והמוצר שנרכש ע"י
הלקוח אינו יכול להיות מסופק עד 14 ימי עסקים מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק
מצד החברה, התשלום יוחזר ללקוח במלואו.
מעבר לכך, ובמקרה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
החברה בשל כך.
7.3 במקרה בו נתגלה חוסר במוצר כזה או אחר המופיע באתר ושהלקוח רכש אותו,
על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה,
ינסה נציג מטעם החברה ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי
ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט, ויציע לו לבחור מוצר
דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ו/או שיוצע לו,
במידה וחויב, לקבל את כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע את
הרכישה. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות
ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
במידה והתשלום עבור המוצרים שולם בביט, פייבוקס, פייפאל או העברה בנקאית,
יושב התשלום בדומה לנכתב בסעיף הנ"ל.
7.4 קליטת פרטי ההזמנה באתר אינו מהווה אישור או התחייבות מטעם החברה
לספק את המוצר/ים שהוזמנו בעת התשלום, אלא מעיד על פרטי ההזמנה שנקלטו
וכן על תהליך הטיפול בהזמנה.
7.4.1 ע"מ שהמוצר/ים ששולמ/ו יישלחו/יסופקו לאחר התשלום, על פרטי ההזמנה
להיות מדויקים ומלאים ולהימנע משגיאה בפרטי ההזמנה כמו בכתובת דואר
האלקטרוני ו/או הטלפון.
7.5 לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות ו/או לעדכן בכל עת את
היצע ומגוון המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, לפי שיקול
דעתה הבלעדי. היצע המוצרים / השירותים יכול הינו לבחירת החברה בלבד.
7.6 לחברה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את המחירים של המוצרים באתר.
התשלום עבור המוצר/ים ישולם בשקל ישראלי בלבד. המחיר הקובע הוא המחיר
הכתוב במוצר המבוקש לרכישה – בעת ההזמנה בלבד.
7.6.1 היה ולא הושלמה הרכישה, אין החברה מחויבת לספק את המחיר
המקורי שהיה רשום בעת הקלדת הפרטים המזהים, במידה ומאותו הרגע
שונה מחיר המוצר/ים באתר.
7.7 אמצעי התשלום האפשריים לרכישת המוצר/ים הינם: כרטיס אשראי ישראלי ובר
תוקף, PayPal (באתר בלבד) וכן העברה בנקאית, פייבוקס וביט.
7.7.1 לאחר ביצוע התשלום ואישורו ע"י חברות התשלום בישראל יישלח לכתובת
הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח אישור תשלום ואישור הזמנה עם
פרטי המוצר הרלוונטיים כגון: מיקום מפגש לסיור, שעת המפגש וכו'.
7.7.2 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי
חוקי, לא מורשה או כל שימוש לרעה ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד
שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע רכישה או במידע
הקיים באתר. החברה לא תישא באחריות לפעולות שנעשו ללא שליטתה.
7.8 התכנים באתר הינם פרי מומחיותם והידע המקצועי של "בטן מלאה"
שעושה את כל המאמצים ע"מ לעדכן את התוכן באתר ובמוצריו ולייצר מידע מדויק
ונכון ככל האפשר. יתכנו שגיאות וטעויות בתוכן כזה או אחר באתר. הלקוח לא יוכל
לבוא בטענה / תביעה בשל כך.
7.8.1 אין לראות בתכנים המפורסמים באתר ייעוץ עסקי / שיווקי / כלכלי או ייעוץ
מכל סוג שהוא. ל"בטן מלאה" אין אחריות ישירה או עקיפה על תוצאות
השימוש במוצרים מבחינת הצלחתו של הלקוח לשיפור רמתו המקצועית
בפרט או השיווקית / הכלכלית בכלל. לפיכך לא יבוא שום לקוח
בטענה ו/או תביעה כלפי "בטן מלאה" בתואנה שלא הצליח לשפר את
יכולותיו המקצועיות / השיווקיות / העסקיות / הכלכליות בעקבות תוכן / מוצר
זה או אחר באתר.
7.9 המוצרים במלואם או חלקם יירכשו ללא תוקף מצד הלקוח למעט היה והחליטה "בטן
מלאה" להסיר אותם במלואם או את חלק מתוכנם מכל סיבה שהיא ללא
צורך בנימוק. היה והחליטה "בטן מלאה" לעשות כן, תודיע על כך ללקוחות זמן סביר
מראש כדי שיוכלו להיערך מכל הבחינות.
7.10 רכישת הכרטיס/ים לסיור מהווה הסכמה לצילום משתתפי הסיור ושיתוף החומרים הויזואלים לטובת הפרסום ברשתות החברתיות ב"בטן מלאה".

8. אספקת המוצרים
8.1 מפות ההמלצות המוצעות למכירה הינם מוצרים דיגיטליים הנשלחים באופן מקוון
לאחר הרכישה עד 14 ימי עסקים לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק הלקוח בעת
ההרשמה והרכישה.
8.2 ההרשמה לסיור הקולינרי נעשית גם היא באתר באופן מקוון ואספקת השירות הינה
השתתפותו של הלקוח באחד מהסיורים המוצעים בתאריכים
ייעודיים בהם מתקיימים הסיורים וזאת רק לאחר תיאום מול החברה ומי מטעמה.

9. פרטיות
9.1 החברה תשמור על פרטיות ומידע הלקוחות הנרשמים ו/או הרוכשים באתר.
9.2 החברה תשמור על זכותה לתקשר עם הלקוחות שרכשו את המוצר/ים בוואטסאפ,
בטלפון, בדואר אלקטרוני, באינסטגרם, בפייסבוק או בכל דרך דיגיטלית אחרת שתראה
לנכון. הלקוחות מביעים את הסכמתם לכך בעצם רכישת המוצר/ים.
9.3 האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים ולכלול פרסומות, תמונות או מידע גם
מצדדים שלישיים. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים
ו/או קשורים ל"בטן מלאה" או מי מטעמם. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית
בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע ולתוכן
המוצג בהם, לשירותים כאלה ואחרים שמוצגים באותם אתרים וכיוצ"ב.
9.3.1 חשוב לדעת שאין לראות בקישורים חיצוניים אלו באתר (כמצוין בסעיף 9.3)
שום המלצה מטעם "בטן מלאה" בהתייחס לתכנים המפורסמים בהם,
למידע, למוצרים או לשירותים המוצעים בהם.
9.4 החברה רשאית להשתמש במידע על לקוחותיה שרכשו את המוצר/ים באתר
לצרכים פנימיים בלבד, כמו תחקור תלונות וביקורות צרכנים, משוב לעובדים, דפוסי
התנהגות של הלקוחות, ניתוח מידע מצרפי ומידע שיווקי לרבות באמצעות פיקסל של
פייסבוק, גוגל אנליטיקס, עוגיות (Cookies) ועוד.
9.4.1 לאור האמור לעיל החברה תשמור על המידע הנ"ל ולא תעביר אותו לצדדים
שלישיים למעט בחר הלקוח להפר את תנאי השימוש ו/או במקרה בהם התקבל
צו משפטי המורה עליה לעשות זאת ובכל סוגיה / מחלוקת שתתעורר בין
הצדדים.
9.5 על אף שהחברה עושה מאמצים גדולים לשמור על פרטיות הלקוחות שלה באתר,
אין ביכולותיה להבטיח זאת באופן חד משמעי לאור הסיכוי של גורמים עוינים לחדור
למאגר החברה והחשבונות של לקוחותיה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה באם
נגרם לו נזק כלשהו במקרה של חדירת גורמים אלו למאגר המידע והפצתם.

10. שיפוי
10.1 הלקוח באתר מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט. הלקוח ישלם את סכומי הנזק אם יידרש לכך בכתב ללא אף דיחוי.

11. המחאת זכויות
11.1 החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של הלקוח והכל בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
11.2 ללקוח האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או מי מטעמה מראש ובכתב.

12. דין ושיפוט
12.1 תקנון זה הוא חלק מהדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הניתנת בעניינו נתונה
לרשויות החוק והמשפט בישראל שהוסמכו לכך.
12.2 כל הימנעות או השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לכתוב בתקנון
לא תיחשב כוויתור על זכות זו.
13. נגישות
13.1 החברה משתמשת באתר בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים
בעלי מוגבלויות, ושמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים
באשר הם.
13.2 על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא
פתרון טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך
וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית
לכלל ציבור הגולשים.
14. שירות לקוחות
14.1 על מנת ליצור קשר עם חברת "בטן מלאה" יש לפנות לכתובת המייל
contact@betenmelea.com.
14.2 אם אינך שבע רצון מהאתר או מאחד מחלקיו ו/או מתנאי תקנון זה, כתוב לנו למייל
המפורט בסעיף 14.1 ואנו נבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה ונשיב לך בהקדם
האפשרי.